VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

 MĚSTA BOROHRÁDEK

Základním posláním všech hasičů bez rozdílu zda jsou začleněni v jednotce Hasičského záchranného sboru nebo v jednotkách sborů dobrovolných hasičů měst a obcí je chránit život a zdraví občanů a majetek před požáry a poskytovat jim účinnou pomoc při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, kdy v mnoha případech jsou vystavení ohrožení vlastního života.

Hasiči města Borohrádek jsou Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Borohrádek. Jako jednotku je zřídilo město Borohrádek v souladu se zněním zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb.

V současné době již není úkolem jednotek požární ochrany pouze hasit požáry. Tak jako všechny jednotky požární ochrany, tak i Borohradečtí hasiči vyjíždějí k událostem, kde je ohrožen život lidí, zvířat, kde dochází k ohrožení nebo větším škodám na majetku, nebo kde je ohroženo životní prostředí důsledkem mimořádné události. Zasahujeme tak u požárů, dopravních nehod, technických havárií, živelných pohrom. Nemalým objemem zásahových prací jsou tzv. technické pomoci, kdy jednotka odstraňuje nebezpečné stavy. Nezanedbatelně roste také význam jednotek na poli civilní ochrany.