VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

 MĚSTA BOROHRÁDEK

Základním posláním všech hasičů bez rozdílu zda jsou začleněni v jednotce Hasičského záchranného sboru nebo v jednotkách sborů dobrovolných hasičů měst a obcí je chránit život a zdraví občanů a majetek před požáry a poskytovat jim účinnou pomoc při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, kdy v mnoha případech jsou vystavení ohrožení vlastního života.

Hasiči města Borohrádek jsou Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Borohrádek. Jako jednotku je zřídilo město Borohrádek v souladu se zněním zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb.

V současné době již není úkolem jednotek požární ochrany pouze hasit požáry. Tak jako všechny jednotky požární ochrany, tak i Borohradečtí hasiči vyjíždějí k událostem, kde je ohrožen život lidí, zvířat, kde dochází k ohrožení nebo větším škodám na majetku, nebo kde je ohroženo životní prostředí důsledkem mimořádné události. Zasahujeme tak u požárů, dopravních nehod, technických havárií, živelných pohrom. Nemalým objemem zásahových prací jsou tzv. technické pomoci, kdy jednotka odstraňuje nebezpečné stavy. Nezanedbatelně roste také význam jednotek na poli civilní ochrany.                      

Aktualizace stránek

24.7.2024 - 05:15