Historie SDH Borohrádek

 

17.7. 1880              Založení sboru dobrovolných hasičů  Borohrádek

Je pro náš sbor velice významný  neboť  v tomto  roce byl v našem městě založen řádně organizovaný hasičský sbor. Také naše město   kráčející  vždy  s duchem doby – mělo zájem o to ,  aby i u nás byl založen řádný hasičský sbor.  Zástupci  obce  uvážili , že takový spolek je  pro celou obec prospěšný, že při vypuknutí  požáru hájí a chrání obydlí  nás  všech .  Při schůzi obecního zastupitelstva konaného dne 6. Května  1880 bylo rozhodnuto zřídit v obci sbor  dobrovolných hasičů.  Všichni  členové  návrh podporovali.  17. Července 1880  byl sestaven prozatímní  výbor  hasičského  sboru.  První   hasičská  výstroj  a výzbroj  byla  zakoupena od f.  Smejkal  v  Praze.  Září  1880 vypukl  velký  požár na  Bělidle,  tehdy  hrozilo veliké nebezpečí celé obci , neboť  Bělidlo  se skládalo ze samých dřevěných domků a chalup  , z tohoto  boje vyšel náš sbor jako vítěz  a uhájil tím majetek mnoha  spoluobčanů .

Rok 1910

V tomto roce  se  konala oslava  30  let od založení sboru. Po  roce  1910  činnost  oproti  minulým letům  začala ochabovat.

 

Rok 1918 

V tomto roce činnost sboru  opět  ožila   a vracela se postupně  do normálních  kolejí , opět začal  výcvik členů.   V tomto  roce došlo také k nákupu  hydrometné  stříkačky .

Rok 1927

Tohoto roku byla zakoupena první motorová stříkačka  od f.  Stratílek  v hodnotě   48.000,. Kč

Další velkou událostí bylo založení   ženského družstva našeho sboru, který čítal 26 členů.

Rok 1928

Došlo  v naší   obci  k největší    živelné   katastrofě .  Po  průtrži mračen ,  která zaplavila  rybník  ve  Velinách  dochází k protržení  hráze a příval vody se hnal do obce.  Následky povodně byly  obrovské  a došlo  i  ke ztrátě na lidských  životech.  Členové našeho sboru  pomáhali   s nasazením  života  všude   tam , kde  bylo  potřeba.

Zde  také  končí  veškeré  dostupné  zápisy  o  činnosti  našeho  sboru   i když  víme,  že  od  roku  1930 do  roku  1945  byla  činnost  sboru  velice  rozsáhlá , ale bohužel   nemáme  pro  to  žádné   podklady.

 

Rok 1945

Předán  a rozvinut  spolkový  prapor.

Rok 1958

Naše  město  postihla opět  velká  povodeň ,  která jako před  lety  natropila   veliké  škody.

Rok  1955 - 1958

Dochází  k omlazování  našeho  sboru ,  do sboru  vstupují  mladí  lidé , kterých   je  tam opravdu  potřeba .

Rok 1959

Založení  kroužku mladých   požárníků  ,  ve  kterém  pracovalo  40 dětí .   V  průběhu  dalších  let  někteří činnost ukončili a koncem roku 1980 jich zbylo 25.

Rok 1974

Jelikož  naše  požární  technika byla již značně opotřebená, proto nám byl  převeden   stroj  PS12  a stroj  PS8  i s vybavením původně ve vlastnictví profesionálních hasičů z Rychnova  nad  Kněžnou.

Rok  1977

Sboru  byla  přidělena  cisterna    trambus  ACS  16, původně ve vlastnictví profesionálních hasičů z Dobrušky

Rok 1980

Tento  rok  byl pro nás  památný  tím ,  že jsme  oslavili  100  let trvání  sboru .

Koncem roku proběhla výroční valná hromada, na které bylo shrnuto vše co SDH v tomto roce vykonala.

Výroční schůze se zúčastnili kolegové z okolních sborů dobrovolných hasičů.

Rok 1981

Stále  se  zvyšující  nárok  na požární  bezpečnost  byly  bezprostřední  příčinou  na rozšíření  požární  zbrojnice .  Na  základě  žádosti  požárního  sboru , rozhodla  rada MNV   a  schválila návrh  na rozšíření požární  zbrojnice s tím, že veškeré práce budou  provedeny  svépomocí  členů  požárního  sboru.

V tomto  roce  sbor zasahoval při několika lesních  požárech  a  likvidoval  samovznícení  uhlí.

Předsedou sboru  je  Josef  Maruchanič   a velitelem  Miroslav  Chaloupka.

Požární  sbor disponoval  v tomto roce cisternou  CAS  16 RTHP  a  požárním  vozidlem  AVIE 30 DA 12.

Výstavba  požární zbrojnice  pokračovala  vyklizením  prostoru  pro přístavbu  požární  zbrojnice,  na které se podíleli všichni členové SDH.

Koncem roku proběhla výroční valná hromada, na které bylo shrnuto vše co SDH v tomto roce vykonala. Výroční schůze se zúčastnili kolegové z okolních sborů dobrovolných hasičů.

Rok  1982

Přístavba  zbrojnice  začala  podle  vypracovaného  plánu.  Práce  se  zúčastňovala  valná většina  členů SDH

Technika  stejná.  Zásahy   při  lesních  požárech a stohu slámy.

Koncem roku proběhla výroční valná hromada, na které bylo shrnuto vše co SDH v tomto roce vykonala. Výroční schůze se zúčastnili kolegové z okolních sborů dobrovolných hasičů.

Rok  1983

Práce na přístavbě zbrojnice   pokračovala.  Sbor zasahoval   při  lesních  a polních  požárech. Ostatní  činnost  byla  utlumena,   příčinou  tohoto  útlumu byla práce  na  přístavbě zbrojnice.  Požární  vozidla CAS 16 RTHP  bylo  vyměněno  za  CAS  25 RTHP.

Koncem roku proběhla výroční valná hromada, na které bylo shrnuto vše co SDH v tomto roce vykonala. Výroční schůze se zúčastnili kolegové z okolních sborů dobrovolných hasičů.

Rok  1984

Členové  požárního  sboru  pokračují  na přístavbě  požární zbrojnice.  Zásahy  při  lesních a polních požárech  , dále  při  samovznícení  uhlí a komínového  tělesa.

Koncem roku proběhla výroční valná hromada, na které bylo shrnuto vše co SDH v tomto roce vykonala. Výroční schůze se zúčastnili kolegové z okolních sborů dobrovolných hasičů.

Rok  1985

Byla  dokončena  přístavba zbrojnice.  Přistaveny byly dvě  garáže,  klubovna  s kuchyňkou a  sociální zařízení . 

Požární  družstvo  bylo  zařazeno do integrovaného záchranného  systému  JPO 3  s výjezdem  do 10 minut.  Zásahy  byly   pouze  při lesních a polních požárech.

Koncem roku proběhla výroční valná hromada, na které bylo shrnuto vše co SDH v tomto roce vykonala. Výroční schůze se zúčastnili kolegové z okolních sborů dobrovolných hasičů.

Rok 1986

Byly  provedeny  opravy  na stávající  budově  požární zbrojnice.

Sboru byla  přidělena  druhá cisterna  CAS  25  RTHP.   Po několika  letech  se obnovuje  kroužek mladých  požárníků.

Koncem roku proběhla výroční valná hromada, na které bylo shrnuto vše co SDH v tomto roce vykonala. Výroční schůze se zúčastnili kolegové z okolních sborů dobrovolných hasičů.

 

Rok 1987

Požární  sbor  pokračuje ve své pravidelné činnosti. Kroužek  mladých  požárníku  jede na první letní tábor do Kameničné .  Kromě   lesních  požárů  likvidoval požární sbor  oheň v  rodinném  domku ve Žďáru nad Orlicí .

Koncem roku proběhla výroční valná hromada, na které bylo shrnuto vše co SDH v tomto roce vykonala. Výroční schůze se zúčastnili kolegové z okolních sborů dobrovolných hasičů.

Rok  1988

Na  výroční  schůzi byl předsedou sboru  zvolen  Oldřich Horníček.  Mladí   požárníci  pořádají druhý letní tábor. Mimo  to  se s úspěchem účastní požárnické hry plamen.

Koncem roku proběhla výroční valná hromada, na které bylo shrnuto vše co SDH v tomto roce vykonala. Výroční schůze se zúčastnili kolegové z okolních sborů dobrovolných hasičů.

Rok 1989

Pravidelná  činnost a výcvik  pokračuje podle plánu.  Mladí hasiči  jedou  na svůj  třetí tábor.

Koncem roku proběhla výroční valná hromada, na které bylo shrnuto vše co SDH v tomto roce vykonala. Výroční schůze se zúčastnili kolegové z okolních sborů dobrovolných hasičů.

Rok 1990

Kroužek  mladých  požárníků  se rozpadá. Činnost sboru začíná stagnovat. Začínají se projevovat  menší  rozpory mezi sborem  a  Městským  úřadem . V tuto dobu se ozývají názory , že sbor dobrovolných hasičů je ve městě zbytečný.

Koncem roku proběhla výroční valná hromada, na které bylo shrnuto vše co SDH v tomto roce vykonala. Výroční schůze se zúčastnili kolegové z okolních sborů dobrovolných hasičů.

Rok 1991-1992

Rozpory trvají. Členové sboru  zajištˇují  pouze to nejnutnější.  Velitelem  v těchto  letech  je  Ladislav  Horníček. V těchto letech velká většina členů SDH u sboru končí.

V tomto roce se nepovedlo stávajícímu vedení /veliteli SDH / zajistit v zimním období minimální teplotu v garážových stáních a došlo k rozmrznutí chladícího systému motorů na obou CAS 25.

 

Rok  1993

Činnost  sboru se  začíná  pomalu  obnovovat. Velitelem se stává opět  Luděk  Šrámek .

Byl proveden nábor nových členů  a  lze konstatovat,  že členy se stala značná  část  bývalých  mladých požárníků.

Koncem roku proběhla výroční valná hromada, na které bylo shrnuto vše co SDH v tomto roce vykonala. Výroční schůze se zúčastnili kolegové z okolních sborů dobrovolných hasičů.

Rok 1994-1996

V těchto letech nebyly  prováděny  řádné zápisy  i přesto ,  že členové  sboru  byli  v činnosti.

Zúčastňovali se veškerého výcviku  a  byli přítomni na všech  soutěžích  pořádaných v rámci okrsku.

Kromě  zásahu v lese  a na polích , spolu  s dalšími hasičskými sbory hasili velký požár  dřevařského závodu v  Borohrádku, na kterém všichni členové prováděli hasební a úklidové práce celý týden.

Rok 1997

V tomto roce bylo sboru přiděleno  vozidlo  IFA W50 DL 30, které bylo naší jednotce přiděleno od HZS Pardubice s tím, že tuto techniku bude nadále v případě poruchy nové techniky používat.

Cisterna  CAS 25 RTHP  byla při dopravní nehodě značně poškozena a bylo zahájeno jednání s obecním úřadem o náhradě za toto vozidlo. Při dopravní nehodě nebyl nikdo zraněn.

Dále byly přiděleny dýchací přístroje a radiostanice. Rovněž  byla provedena  montáž svolávacího zařízení  IZS.  Tento rok byl mimořádný na deště,  které vyústily  ve velké povodně, jež postihly i naše město.  Hasičský sbor se zúčastnil jak hlídek ,  tak i likvidace následků.

Rok 1998

Tento rok  se  projevil  velkou požárností , neboť bylo  celkem 30 výjezdů  na likvidaci  různých požárů.

Bylo  prodáno  vozidlo A 30 DA 12 kolegům do SDH Albrechtice.

Pro potřeby JSDH byly   zakoupeny  další  radiostanice.

Družstvo mužů a žen se  účastnilo  okrskových  soutěží, kde i naše družstva vybojovali medajlové pozice.

Koncem roku proběhla výroční valná hromada, na které bylo shrnuto vše co SDH v tomto roce vykonala. Výroční schůze se zúčastnili kolegové z okolních sborů dobrovolných hasičů.

 

Rok 2000

I v tomto roce  trvala  velká požárnost, nejvíce zásahů probíhalo v lesním porostu.

Bylo prodáno vozidlo CAS 25 RTHP a nahrazeno vozidlem modernější konstrukce Cas 24 Liaz 101.

Dále byla provedena  instalace dobíjecího zařízení  a rozvod tlaku  vzduchu.

Tak jako již  několik  roků  předtím bylo uspořádáno tradiční pálení  čarodějnic. Na  výroční schůzi , které se zúčastnil i starosta  p. Špinar, bylo konstatováno ,  že v nynější době spolupráce hasičského sboru a Městského úřadu  je na velmi dobré úrovni  a bylo  odsouhlaseno,  že  v roce 2000 budou uspořádány oslavy  120 let  trvání hasičského sboru a , že Městský  úřad tyto oslavy  podpoří.

Koncem roku proběhla výroční valná hromada, na které bylo shrnuto vše co SDH v tomto roce vykonala. Výroční schůze se zúčastnili kolegové z okolních sborů dobrovolných hasičů.

 

Rok 2001-2008

Členská základna sboru v tomto období prochází značným omlazením a ke konci roku 2009 sčítá 68 členů včetně družstva žen.

Za toto období odpracovali členové SDH mnoho hodin na údržbě techniky a  budov, mnoho hodin při pomocných pracích pro město Borohrádek.

V rámci preventivní a výchovné činnosti provádí každoroční seznámení s technikou a prostředky ,kterými SDH a JSDH disponují.

Koncem roku proběhla výroční valná hromada, na které bylo shrnuto vše co SDH v tomto roce vykonala. Výroční schůze se zúčastnili kolegové z okolních sborů dobrovolných hasičů.

Rok 2009

Nejvýznamější událostí tohoto roku byl nákup nového vozidla Cas 20 Tatra Terno s nástavbou od firmy THT Polička. Na financování nového vozidla se podílelo město Borohrádek, Královéhradecký kraj a Ministerstvo vnitra ČR. Celkové náklady dosáhly na 5 600 000 Kč. Vozidlo Liaz bylo prodáno.

U příležitosti nákupu nového vozidla byla uspořádána oslava s vysvědcením tohoto vozu, které se zúčastnilo mnoho občanů našeho města.

Koncem roku proběhla výroční valná hromada, na které bylo shrnuto vše co SDH v tomto roce vykonala. Výroční schůze se zúčastnili kolegové z okolních sborů dobrovolných hasičů.

Rok 2010

V tomto roce naše SDH oslavila 130 let od svého vzniku. V  průběhu oslav založení všichni zúčastnění nahlédli do  organizace a činnosti SDH a JSDH a shlédli ukázky zásahů. V rámci oslav byla ke shlédnutí řada hasičské techniky kolegů z okolních SDH.

I v tomto roce jsme se zúčastnili okrskových závodů a akcí pořádaných okrskem č.17.

Koncem roku proběhla výroční valná hromada, na které bylo shrnuto vše co SDH v tomto roce vykonala. Výroční schůze se zúčastnili kolegové z okolních sborů dobrovolných hasičů.

Rok 2011 - 2014

I v těchto letech pokračuje dobrá spolupráce s Městským úřadem a okolními organizacemi včetně základních škol při preventivně požárních akcích.

Technika SDH se v tomto období značně omladila a za přispění členů SDH byla přestavěna k potřebám JSDH.

Kroužek mladých hasičů opět vzkvétá a přijímá nové členy. Zúčastnují se každoročně požárního sportu a hry Plamen. 

Na hasičské stanici v těchto letech jsme  svépomocí provedli opravy garážových stání vybetonováním nových podlah a zateplením stropů, výměnu stávajících oken za nová a celkovou rekonstrukci socíjálního zázemí stanice.

V roce 2014 proběhl v letních měsících společný výlet na hasičské slavnosti do Litoměřic, kterých se zúčastnili všechny SDH našeho okrsku.

Každoročně pořádáme výroční valné hromady, na kterých společně shrneme činnost SDH za uplynulý rok.