Informace pro občany

Ptačí chřipka

Ptačí chřipka - informace pro veřejnost Vysocepatogenní ptačí chřipka subtypu H5N8 se šíří Evropou. Nákaza je potvrzována u nalezených uhynulých volně žijících ptáků a také v chovech drůbeže. V ČR zatím žádný případ výskytu nebyl potvrzen ani u volně žijících ptáků ani v chovech drůbeže. Přesto...

Jak ochránit život, zdraví a majetek ve svých domovech před požárem

Hlásiče požáru Většina úmrtí při požárech je způsobena kouřem. Kouř vznikající při požáru v domácnosti je většinou toxický (v domácnostech je velké množství hořlavých plastických hmot), dvě až tři vdechnutí mohou způsobit ztrátu vědomí a následně smrt, kouř způsobuje i snížení viditelnosti a ztrátu...

Prevence a ochrana - jak se chovat bezpečně

  Co dělat při silném větru Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek) které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné...

Jak se chovat u dopravní nehody

Jak nás přivolat? Použijte linky tísňového volání (150, 155, 158, 112). Co se stalo Kde se stalo Číslo telefonu, ze kterého voláte Řiďte se dalšími pokyny operátora Nezavěšujte, dokud operátor neukončí hovor Vyčkejte na zpětné volání   Na co si dát pozor při hlášení události? Správné...

Účastníci silničního provozu pozor!

  Hasičský záchranný sbor  by chtěl apelovat na všechny řidiče, cyklisty a chodce, aby při setkání s vozidlem hasičů, ale i policie a záchranné zdravotnické služby, které má zapnuté výstražné zařízení, dodržovali několik následujících zásad: uvolněte vozidlu cestu sjetím k pravé...

Jak se chovat při povodni

  Stupně povodňové aktivity: Jsou stanoveny tři stupně povodňové aktivity: I. Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI (nastává nebezpečí povodně, orgány samosprávy obcí a orgány okresních orgánů organizují hlídkovou službu na vodních tocích, je organizována povodňová hlásná služba) II....

Jak se chovat při silném větru

- Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek) které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž...

Způsoby varování a vyrozumění obyvatelstva

Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV) - je souhrn organizačních vazeb a technických zařízení zřizovaných a provozovaných MV. Je tvořen vyrozumívacími centry, přenosovými a komunikačními sítěmi, koncovými prvky varování, vyrozumění a zařízeními pro tísňové informování...

Prevence před lesními požáry

PREVENCE - TEPLÉ  A  SUCHÉ  POČASÍ Hasiči  během letních měsíců častěji zasahují u požárů lesního porostu, hrabanky nebo suché trávy. Většina těchto požárů je způsobena lidskou nedbalostí, ať již při rozdělávání ohně nebo odhozením nedostatečně uhašených nedopalků cigaret....

Jak správě volat na tísňovou linku 150 nebo 112

  Když voláte na tísňové číslo, v klidu řekněte: Co se stalo a jestli se někdo zranil. Kde se to stalo, v jakém městě a v jaké ulici. Řekněte své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte. Nezavěšujte, odpovězte operátorovi na jeho otázky. Udělejte, co operátor...

Některé povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany

  Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb - zdroj: GŘ HZS ČR Zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů § 7 (1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno...

Ruční hasící přístroje a jejich použití

Kdy který přístroj použít: Vodní hasicí přístroj Používá se pro hašení požáru třídy A, což jsou požáry pevných hořlavých látek žhnoucích nebo hořících plamenem, např. papír, dřevo, seno, plasty, guma, uhlí atd. Hasicí látkou je voda, která obsahuje potaš, chránící proti zamrznutí. Nelze s ním tedy...

Pálení trávy, klestu a dalšího materiálu - povinnosti, doporučení, ohlášení

  Pálení trávy, klestu a dalšího materiálu - povinnosti, doporučení, ohlášení Povinnosti osob provádějících pálení trávy či klestu se liší v závislosti na skutečnosti, zda se jedná o fyzickou osobu nebo právnickou či podnikající fyzickou osobu. Každý z nás je ale povinen počínat si tak, aby...

Bezpečný provoz topidel

Instalovat a užívat lze pouze schválené typy spotřebičů paliv, určených k vytápění objektů a je nutné se řídit předpisy a návody výrobce pro jejich instalaci, umístění, užívání, obsluhu a údržbu. Zákon o požární ochraně každému ukládá povinnost dodržovat podmínky nebo návody, vztahující se k...

Podmínky pro provoz a kontrolu komínů

    Dne 1. ledna 2011 vstoupí v platnost nové Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Nové Nařízení vlády nahradí stávající vyhlášku č. 111/1981 Sb. a stanoví...

Evakuační zavazadlo - informace

Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, bezpečné a účinné přemístění osob, zvířat a majetku z ohroženého objektu nebo oblasti do prostoru, kde nebezpečí nehrozí. Jak správně postupovat při opuštění domácnosti a evakuaci objektu nebo ohroženého prostoru, naleznete na dole uvedené webové...