7.11.2022 - Výcvik s AZ 30 při hašení komínů.

7.11.2022 - Výcvik s AZ 30 při hašení komínů.

Se začátkem topné sezóny každoročně hasiči likvidují zvýšený počet požárů způsobených od komínů. Naše jednotka každoročně k několika takovým zásahům vyjíždí a v dnešní době, kdy se mnohdy majitelé nemovitostí z důvodu energetické krize vrací k topidlům na tuhá paliva riziko těchto požárů vzrůstá.  Proto jsme dnešní pondělní odpoledne věnovali výcviku zdolávání požáru komínových těles a s tím spojená rizika i za použití výškové techniky.

 

 

Základní bezpečnostní zásady při vytápění:

 • zvýšenou pozornost je třeba věnovat správné instalaci a údržbě topidel. Vždy se řídit návodem výrobce, neinstalovat topidla bez odborné pomoci
 • dodržovat bezpečnou vzdálenost dalších předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí a podlahových krytin od topidla a komínu (není-li to možné, zajistit kvalitní tepelnou izolaci)
 • v žádném případě neodkládat na topné či ohřevné plochy topidla jakékoliv hořlavé předměty
 • topidlo na pevná paliva zabezpečit ochrannou nehořlavou podložkou, která znemožní vznícení podlahy tvořené hořlavým materiálem a zabrání žhavým uhlíkům vypadlým ven zapálit okolní předměty
 • u plynového vytápění u otevřených spotřebičů hrozí při samovolném uvolňování plynu otrava
 • topidla potřebují pro svou správnou funkci dostatečný přívod vzduchu. U některých druhů topidel (např. u karmy) hrozí v případě nedostatečného odvětrání otrava oxidem uhelnatým – doporučujeme nainstalovat detektor nebezpečných plynů
 • každé topidlo a komín jekonstruován na určitý druh paliva a jeho používání je nutné dodržovat. Pokud chce majitel nemovitosti přejít z jednoho druhu paliva na druhý (např. z plynového vytápění na topení dřevem), vždy je nutné si nechat u odborníků zkontrolovat, zda je komín pro tuto změnu vhodný, případně provést požadované stavební úpravy
 • k topení nepoužívat nic, co do kamen nepatří (např. biologický či jiný odpad, sláma, PET lahve či jiné plasty apod.). Má to nejen nezanedbatelné ekologické důsledky, ale zvyšuje se i riziko poškození topidla nebo komínu a roste tak nebezpečí vzniku požáru
 • dávat pozor na spalování vlhkého dřeva, komín se při tom zanáší větším množstvím sazí a zvyšuje se tak riziko požáru, dále klesá výhřevnost paliva, odpařená voda navíc negativně působí na tepelnou techniku a proces spalování
 • topidlo na pevná paliva se nesmí nikdy zapalovat pomocí vysoce hořlavých kapalin (např. benzínu), hrozí vznícení hořlavých par a vážné zranění
 • dávat pozor na žhavý popel, nechat jej zcela vychladnout v popelníku nebo jiné vhodné nádobě a pak uložit do neporušené nehořlavé nádoby (ideálně kovové popelnice). Kvůli špatnému uložení popela každoročně dochází k požárům nejen popelnic a kontejnerů, ale i obytných a hospodářských budov
 • pravidelně kontrolovat, zda je řádně upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený nebo zda fungují uzávěry komínových dvířek
 • pokud se přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volat ihned hasiče na tísňové linky 150 nebo 112.

Při samotném užívání topidel bychom neměli zapomenout i na dodržování dalších bezpečnostních zásad:

 • při prvním zatopení v sezóně kotel a komín příliš nenamáhat a topit méně intenzivně
 • nechat si pravidelně čistit komín a kontrolovat jeho technický stav. Nečistoty v komíně mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár nebo otravu lidí jedovatým oxidem uhelnatým. Čištění a kontroly komínů a topidel je třeba provádět minimálně před začátkem topné sezóny a po jejím skončení
 • čištění vlastních komínů lze provádět svépomocí, vhodnější je se spolehnout na odborníky – kominíky, kteří o provedení čištění vydají doklad
 • komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči se musí udržovat v řádném stavebně technickém stavu, tj. komínový plášť by měl být udržován celistvý a neprodyšný, i starší komín by měl být řádně vyspárován a pokud možno omítnut
 • zásada bezpečné vzdálenosti platí také pro komínové těleso, hořlavé látky by od něj měly být v půdních prostorách vzdáleny nejméně 1 metr – riziko zvyšují zejména textil a seno. Do komínového zdiva nesmí zasahovat ani k němu těsně přiléhat žádné hořlavé stavební prvky (např. trám). Požáry často vznikají například žhnutím trámů zazděných v komíně (obvyklé zejména u starších staveb)
 • za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo majitel objektu, ne kominík.

V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Ihned volejte hasiče na linku tísňového volání 150 nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu.


Při zanedbávání údržby topidel a komínů hrozí také nebezpečí otravy jedovatými plyny. Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a bez zápachu, lehčí než vzduch, který vzniká při nedokonalém spalování. Po několika nádeších může člověk upadnout do bezvědomí a zemřít. K případům otravy dochází např. při užívání plynových průtokových ohřívačů (karem), když není zajištěno dostatečné větrání v dané místnosti. K otravě však může snadno dojít i tehdy, pokud není v pořádku odvod spalin z topidla, komín je zanesen sazemi apod.

 

Zdroj: HZS KHK