1.4.2015 - Oslavy 130 let založení SDH Čičová

 

 

Propozice k okrskové soutěži a soutěži „O pohár starosty obce“ v hasičském útoku, pořádané SDH Číčová k příležitosti oslav 130.let od založení sboru.

                           

Družstvo přiveze řádně vyplněnou a potvrzenou přihlášku v písemné podobě nejpozději

v den konání soutěže. Za zdravotní stav soutěžících zodpovídá přihlašující SDH .

Pořadatelé nebudou vyžadovat úhradu startovného.

Termín a místo konání: Sportovní areál TJ Čermná nad Orlicí – fotbalové hřiště, dne 23.5.2015

Prezentace: 8:15h. – 8:45h.

Zahájení: 8:45h.

Stravování: Během dne bude možnost občerstvení ve stánkovém prodeji.

Pravidla soutěže:

 • Soutěž je vypsána v kategoriích mužů a žen.
 • Soutěž je dvoukolová a to jak sání, tak nabírání z nadzemní nádrže.
 • Startovní pořadí družstev bude určeno losem před zahájením soutěže (v rámci úspory času je možné provést los na předcházejícím kole). Domácí družstvo bude startovat s číslem jedna.
 • Družstvo, které se nezúčastní nástupu družstev dle termínového kalendáře, nebude mít možnost v této soutěži startovat.
 • Počet soutěžících v družstvu mužů a žen je max. 8.
 • Je povolen maximálně 1. hostující z jiného sboru. Kategorie žen maximálně 2 hostující z jiného sboru. U družstva žen může být jeden muž na postu: koš, savice, stroj.
 • Stroj pouze tovární výroby, bez úprav, při startu útoku může být stroj natočen.
 • Sání a nabírání z nadzemní nádrže na 2 savice: 2 x 2,6m o ∅110mm s klasickým šroubením.
 • Sací vedení musí být před ponořením do kádě sešroubováno.
 • Omezovač průtoku ( přetlakový ventil ) povinný, dodá pořadatel.
 • Dopravní vedení na 3 hadice typu „B“: min. šíře přeložené hadice 113 mm, délka hadice min. 19m. Kategorie žen pouze na 2 hadice typu „B“.
 • Útočné vedení na 2 x 2 hadice typu „C“: min. šíře přeložené hadice 79 mm, délka hadice min. 19m.
 • Proudnice vlastní, terče – plechovky, měření času - stopky.
 • Družstvo, které nesplní požární útok ve stanoveném limitu (120 s), bude ohodnoceno 0 body.
 • Výstroj mužů: pracovní nebo zásahový stejnokroj, přilby, pevná obuv, opasky povinné pouze pro útočné proudy.
 • Výstroj žen: Pracovní nebo sportovní stejnokroj, přilby, pevná či sportovní obuv, opasky povinné pouze pro útočné proudy.
 • Příprava požárního útoku: Členové družstva připraví libovolným způsobem potřebné nářadí k provedení útoku na základnu 2x2m (dřevěné plato vysoké 10cm). Žádný spoj ve vedení nesmí být před zahájením útoku spojen, nebo sešroubován (zuby půlspojek do sebe mohou zasahovat, nemohou se však dotýkat), nutná mezera mezi savicí a košem. Příprava na základně 5 minut.!
 • Start:  Družstvo startuje ze startovní čáry vzdálené od okraje základny 9m. Start provádí startér startovací pistolí (nebo jiným zvukovým signálem). Předčasné vyběhnutí soutěžících při startu posuzuje zvláštní rozhodčí, který při předčasném startu kteréhokoliv soutěžícího start zruší signálem píšťalky. Povoleny jsou dva náhradní starty, při třech nevydařených startech je družstvo diskvalifikováno.
 • Provedení požárního útoku: Soutěžní útok se provádí libovolným rozvinutím dopravního i útočného vedení. Útok je ukončen sražením dvou terčů příslušnými proudy. Levý proud nesmí pomáhat při sražení pravého terče a naopak. Pokud nejsou sraženy oba terče do limitu 120 sekund, je požární útok posuzován jako nedokončený. Vzdálenost mezi oběma terči je určena 5 m. Čas požárního útoku je zastaven odmávnutím rozhodčího u nástřikových terčů.
 • Při vnoření sacího vedení do nádrže musí být koš našroubován. V případě nedodržení tohoto ustanovení je soutěžní družstvo diskvalifikováno. Všechny spoje sacího vedení (savice a sací koš) musí po útoku zůstat spojeny- tj. sešroubovány (sací vedení může po útoku rozpojit člen družstva až na pokyn hlavního rozhodčího).
 • V případě, že nebude koš našroubován, bude pokus hodnocen jako neplatný.

Vítězem se stane družstvo s nejnižším součtem časů obou disciplín. Do okrskového kola se počítá nejnižší součet časů při sání z nadzemní nádrže. Upozorňujeme soutěžící, že je připraven i tajný úkol J.

Předpokládaný konec: 12:00h.        

Vyhodnocení a předání diplomů a pohárů: 15:00h.

 

Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu. Podrobnější informace a případné změny v časovém harmonogramu obdrží vedoucí družstev při presentaci. Porušení stanovených podmínek a ostatních závazných pokynů může být důvodem k vyloučení ze soutěže. Věříme, že se všichni zasadíme o zdárný a důstojný průběh soutěže.

Budeme moc rádi a potěšeni, pokud se zúčastníte i dalšího programu našich oslav! J