1.1.2016 Ohlédnutí za činností hasičů v roce 2015

1.1.2016 Ohlédnutí za činností hasičů v roce 2015

 

 

Jednotka SDH:

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města má za sebou náročné léto.  Tak jako i jinde, byl v našem městě a okolí vysoký nárůst nejen mimořádných událostí, ale také výpomoc při řešení problémů s dlouhotrvajícím suchem.

Hasičská vozidla opustila garáže naší hasičské stanice 101x. Ve 38 případech se jednalo o ostré zásahy. Naše jednotka zasahovala u sedmi dopravních nehod, osmi požárů, devatenácti technických pomocí a v jednom případě při úniku nebezpečné látky do řeky Tiché Orlice. Největší a nejnáročnější požár letošního roku byl požár obilí a strniště v Týništi nad Orlicí - Petrovičky. Šestihodinový zásah v extrémním teplu, které dosahovalo v odpoledních hodinách až 37 stupňů. U požáru zasahovalo 16 jednotek hasičů ze dvou krajů. Následky tohoto požáru jsou tři zranění hasiči, několik propálených hadic a poškození hasičské techniky. Zasažená plocha požárem byla 1 x 1.5 km.

Ve 42 případech jsme prováděli výpomoc našemu městu, např. při kácení stromů, zajištění bezpečnosti při pracích na silnicích, doprava vody do požárních nádrží v ulici 5.května a na Šachově, doprava pitné vody do hájenky Králka, a také zalévání městské zeleně. Některé z těchto činností sice nemají s prací hasičů nic společného, ale v některých případech jsme zabránili následným škodám na městském majetku, které v tu dobu hrozily. Jako práci za úhradu jsme vyhověli žádost fy. Gold Fren Poběžovice o doplnění vody do nádrží pro chlazení tavných pecí. Zbývající výjezdy hasičských vozidel byly výcvikové dny a kondiční jízdy.

Každý z řidičů hasičských vozidel musí splňovat pro tuto činnost specifické požadavky. V naší jednotce jsou na tuto funkci zařazeni pouze řidiči s dlouholetou praxí v řízení nákladních vozidel a mají s těmito vozidly najeto dostatečný počet kilometrů. Setkáme se často s výtkami od občanů města: „hasiči jezdí rychle“. Toto vše je na řidiči hasičského vozidla, jaké je počasí, jaká je denní doba a zásadně na vážnosti situace, ke které jednotka jede. Každopádně si všichni přejeme, aby vozidlo hasičů bylo na místě co nejdříve. Toto nás sice neopravňuje k ohrožování a k hrubému porušování pravidel, ale v jisté míře můžeme provoz a ostatní omezit. Některé jízdy z cest k zásahu si nahráváme na  kameru. Na našich webových stránkách můžete videa zhlédnout a posoudit tak ve většině případů problémový průjezd naším městem. Některé z našich vozidel ani nedosahují závratné rychlosti. 23 tunová Tatra 148 u nás pro dopravu velkého množství vody (8000 litrů) dosahuje rychlosti max. 70 km/h. V tomto roce byla 100% využita nejen na velké požáry, ale hlavně na řešení problémů spojených s klimatickými podmínkami, které naše město a okolí sužovaly. Po 38 leté službě u hasičů se její životnost chýlí ke konci. Její technický stav se snažíme udržet a vozidlo je stále v provozu. Neumíme si představit další suchý rok, jako byl tento, bez tohoto vozidla, které zajišťovalo dopravu vody po celém městě. Dnes již pracujeme s několika možnými i nemožnými variantami, jak toto vozidlo nahradit za vozidlo mladší se stejnými parametry. Uvědomme si, že není možné provádět všechny zmíněné činnosti s jedním vozidlem pro dopravu vody a připravit se tak o zajištění akceschopnosti jednotky v případě požáru. Také je nutné zajistit náhradní vozidlo v případě poruchy naší „nové“ tatry (r. v. 2008). Tato vozidla se nedají zapůjčit a opravárenské firmy neposkytují náhradní vozidla. Vzhledem ke stále přibývající práci a zásahů, bychom chtěli přijmout do svých řad dva nové členy jednotky na funkci Hasič, Hasič strojník. Požadavky pro přijetí naleznete na www.hasici.borohradek.cz nebo na Informačním webu města Borohrádek. I když pro některé z nás je to spíše koníček, je toto práce takřka srovnatelná s prací našich profesionálních kolegů. Všichni naši hasiči procházejí fyzicky náročné kurzy, zaměřené na technickou dovednost a kurzy zdravotnických znalostí pro poskytnutí první pomoci. Je kladen důraz na vybavení hasičů osobními ochrannými pomůckami a dodržování vlastní bezpečnosti. Zásadní podmínkou pro přijetí do jednotky hasičů je dobrý zdravotní stav.

SDH:

Jako občanské sdružení hasičů jsme pro vás připravili v tomto roce dvě kulturní akce.

Pálení čarodějnic a historické oslavy k výročí založení našeho sboru spojené s pochodem. Všechny tyto akce pořádáme s podporou městského úřadu. Každý rok se snažíme přilákat do hasičské stanice při těchto akcích stále více občanů našeho města, hlavně děti. Toto se nám daří, vždyť při oslavě 135 letého výročí našeho sboru spojeným s historickým pochodem nás navštívilo přes 300 nejen našich občanů, ale také hasičů z okolních obcí. Pro příští rok opět připravujeme jak tradiční pálení čarodějnice, tak i další, tentokrát dvoudenní akci otevřených dveří na hasičské stanici nejen pro malé.

 

Kroužek mladých hasičů:

Při zářijovém zahájení kroužku po letních prázdninách jsme přivítali nové děti do našeho kolektivu nejen z našeho města. Na první schůzce byly nové děti i rodiče, kteří se seznámili s náplní kroužku a s celoroční činností, prací s dětmi, které jsou zaměřené na rozvoj dětských znalostí, vědomostí, dovedností a to nejen v oblasti požární ochrany. Kladen je také důraz na rozvoj tělesné aktivity. Činnost kroužku nabídne širokou škálu výplně volného času dětí ve věku od 6 do 18 let.

Kolektiv mladých hasičů má jedno družstvo mladších, které se společně schází jedenkrát týdně, kdy probíhá příprava na nadcházející závody a soutěže, anebo se volný čas vyplní zábavou odpovídající možnostem dětí, počasí a prostorám. Zábava ve formě her je připravována tak, aby se děti naučily spolupráci mezi sebou, získaly ve svých možnostech strategii a improvizaci a aby byly schopny pracovat v kolektivu. Celoroční činnost je rozdělena do pěti etap podle ročního období.

V tomto nadcházejícím zimním období nás čeká výuka uzlů, zdravotnických znalostí, příprava na soutěže nejen v požárním sportu a také sportovní hry v tělocvičně nebo návštěva plaveckého bazénu. Některé schůzky věnujeme výtvarné činnosti např. pro dětskou hasičskou soutěž "Požární ochrana očima dětí".

Velitel JSDH Borohrádek Petr Šrámek