Pálení trávy, klestu a dalšího materiálu - povinnosti, doporučení, ohlášení

Pálení trávy, klestu a dalšího materiálu - povinnosti, doporučení, ohlášení

 

Pálení trávy, klestu a dalšího materiálu - povinnosti, doporučení, ohlášení

Povinnosti osob provádějících pálení trávy či klestu se liší v závislosti na skutečnosti, zda se jedná o fyzickou osobu nebo právnickou či podnikající fyzickou osobu. Každý z nás je ale povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek.

Fyzické osoby

Obecně řečeno fyzická osoba je povinna počínat si tak aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení. Dále je povinna oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá.

Fyzická osoba nesmí provádět plošné vypalování porostů. Vypalování porostů je způsob zbavení ze suchého rostlinstva pomocí zapálení ohně na určitém prostoru. Tato činnost je prováděna zejména na jaře a je považována za způsob oživení humusu a zbavení se plevele. Tento pohled je do značné míry opodstatněný, byť platí pouze u některých typů luk. Na druhé straně tento postup vykazuje natolik výrazné vedlejší negativní efekty (znehodnocení vrchní vrstvy půdy u některých typů luk, rozsáhlé škody na některých částech flóry i fauny včetně pro zemědělství prospěšných mikroorganismů a zejména hmyzu), takže celkový výsledek je prakticky vždy vysoce negativní. Někdy se rovněž jedná o akt bezmyšlenkového vandalismu.

Obecně tedy platí, jestliže se jedná o nějaké plošné pálení určitého porostu tak se jedná tzv. o vypalování porostů. Jestliže se jedná o hořící hromadu určitých rozměrů, např. 1x1m, 2x2m, apod. tak se nejedná o vypalování porostů – jedná se o spalování hořlavých látek na volném prostranství.
Fyzická osoba by vždy měla při spalování hořlavých látek na volném prostranství, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou fyzické osoby na základě nařízení Kraje Vysočina č. 2/2007, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Pálení se ohlašuje na telefonním čísle 950 291 103 nebo ho lze také ohlásit vyplněním formuláře na internetových stránkách Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina (formulář zde).

Právnické a podnikající fyzické osoby

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí plošně vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Pálení se ohlašuje na telefonním čísle 950 291 103 nebo ho lze také ohlásit vyplněním formuláře na internetových stránkách Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina (formulář zde).

Pravidla pro pálení klestu:

  • při náhlém zhoršení počasí - silném větru - je nutné pálení přerušit, oheň uhasit,
  • místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu,
  • místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
  • opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,
  • místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat,
  • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
  • spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů,
  • vypalování porostů je zakázáno.

Tyto zásady musí být dodržovány i při spalování jiných materiálů. Při těchto činnostech musí být postupováno v souladu s dalšími zákony, např. zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.

Další informace o povinnostech při spalování lze najít v Nařízení kraje č.2/2007, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

Vyhláška č.1/2004 Obce Bobrová o stanovení podmínek spalování tuhých paliv v obci