Prevence před lesními požáry

Prevence před lesními požáry


PREVENCE - TEPLÉ  A  SUCHÉ  POČASÍ


Hasiči  během letních měsíců častěji zasahují u požárů lesního porostu, hrabanky nebo suché trávy. Většina těchto požárů je způsobena lidskou nedbalostí, ať již při rozdělávání ohně nebo odhozením nedostatečně uhašených nedopalků cigaret. Bohužel se vyskytují i případy úmyslně založených požárů v lesích.

Nástupem teplého počasí se zvyšuje počet požárů při vypalování trávy. Jarní počasí láká řadu zahrádkářů a chatařů k jarnímu úklidu. Při spalování listí, větví ze stromků nebo suché trávy může dojít i k požáru. Ten se může vlivem silného větru rychle rozšířit a napáchat značné škody. I když pálení suché trávy a listí není zákonem výslovně zakázáno, měla by se dodržovat základní pravidla a omezení, např. pálení většího množství suché trávy předem ohlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru a tím předejít zbytečným výjezdům hasičů.

Plošné vypalování porostu je zakázáno celoročně. Na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, může Hasičský záchranný sbor uložit pokutu za přestupek na úseku požární ochrany tomu, kdo vypaluje porosty, a to do výše 25 tisíc korun pro fyzické osoby, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám pokutu až do výše 500 tisíc korun.


Pro spalování látek přírodního charakterů platí, že :


Každoročně přibývá také požárů lesního porostu. Při  horkém a suchém počasí je nutné, aby občané při pohybu v lese a vůbec v přírodním prostředí (pole, louky, parky) dodržovali základní pravidla, která omezí riziko vzniku požáru: V první řadě je přísný zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích a do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesního pozemku, zakázáno je samozřejmě odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě. Lidé by neměli porušovat zákaz táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa.

Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dochází v těžce přístupném terénu, kde nelze plně využít požární techniku. Chování ohně v lese je navíc mnohdy nevyzpytatelné (požár se může šířit pod zemí).


1. pálení musí být prováděno za dozoru osoby starší 18 let,
2. na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky v množství přiměřeném rozsahu pálení (voda, lopaty, hasící přístroje, tlumice apod.),
3. ohniště je možno zřizovat jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, po skončení pálení musí být oheň uhašen a popel uložen na bezpečné místo nebo zahrnut zeminou,
4. pálení je možné provádět jen za bezvětří,
5. právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny se zřetelem na rozsah této činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.